Tag Archief van: ced

Pilot Fixico en Nationale Nederlanden, Schadegarant verzekeraar

Sinds januari 2018 vindt een pilot plaats tussen de Schadegarant verzekeraar Nationale Nederlanden en herstelveiling Fixico.

Op het moment dat een verzekerde van Nationale Nederlanden schade heeft veroorzaakt aan een ander voertuig wordt aan deze tegenpartij voorgesteld om de schade via Fixico te laten herstellen.

Fixico stuurt de foto’s naar een aantal geselecteerde herstellers waarna een offerte volgt.
De door de schadeafdeling van Nationale Nederlanden benaderde tegenpartij kiest hieruit zijn schadehersteller en laat zijn voertuig herstellen.
Nationale Nederlanden zorgt dan voor de volledige financiële afwikkeling.

CED  Mobility heeft van Nationale Nederlanden de opdracht gekregen het verschil tussen een Audatex calculatie en de offerte van de Fixico hersteller inzichtelijk te maken. Tevens voert CED tegelijkertijd een kwaliteit controle uit om vast te stellen of het herstel goed uitgevoerd is.

De opdracht die de CED experts mee hebben gekregen is duidelijk:
niet de naam van Nationale Nederlanden te noemen.
De experts mogen alleen aangeven dat het om een Fixico steekproef gaat.

De opdracht van Nationale Nederlanden aan CED samengevat:
De controle dient zo laat mogelijk op de dag plaats te vinden, zodat de werkzaamheden zijn afgerond.
Als het schadebedrijf vragen stelt, aangeven dat het om een Fixico steekproef gaat.
Nationale Nederlanden mag niet genoemd worden!
Kwaliteit van het herstel controleren en dit dient vermeld te worden in het rapport
Een Audatex calculatie aan de hand van de foto’s maken en in het rapport het verschil aangeven tussen de Fixico offerte en de Audatex calculatie.

 

 

Melding SER en ledenbijeenkomst De Unie

De SER heeft inmiddels melding gemaakt dat BlackFin Capital Partners SAS de zeggenschap zal verkrijgen over CED Holding B.V..
Deze overname zal betekenen dat BlackFin de enige respectievelijk grootaandeelhouder wordt van CED.

CED geeft aan dat er op korte termijn geen grote gevolgen zullen zijn.
In beginsel zal CED niet worden geïntegreerd met andere organisaties, en dus een “stand alone” blijven.

BlackFin onderschrijft het ondernemingsplan en de toekomstvisie van CED.
De verandering van eigenaar heeft daarmee geen directe gevolgen voor het ondernemingsbeleid van CED of de operationele bedrijfsvoering.
De overname zal ook niet leiden tot gedwongen ontslagen, of tot wijziging van arbeidsvoorwaarden.

Het gaat niet goed met SOS International heeft men eind vorig jaar al laten weten. Ruimte voor loonontwikkeling zit daar dan ook niet in.
Dit ondanks de wens om de arbeidsvoorwaarden te harmoniseren, lijkt er nu juist een groter gat gecreëerd te worden.

Al met al is CED niet heel erg voornemens om haar medewerkers in 2018 en de jaren erna veel te belonen. SOS International al helemaal niet.

De Unie wil daarom Unie-leden horen hoe gezien alle omstandigheden, zij tegen de hele situatie aankijken. Met name de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden.

Op 15 januari 2018 van 17:00 – 19:00 uur zal in Culemborg voor de leden van De Unie een bijeenkomst plaats vinden om van gedachten te wisselen over de gehele situatie en onderhandelingen.

Foto: CED Group

Prijsdruk en tijdsdruk in expertiseland

Expert afgerekend op omzet
Target Scorekaart koppelt een jaarlijke omzet die door elke expert gerealiseerd moet worden. Maandelijks ontvangt de expert het overzicht van zijn scorekaart. Groen betekent dat hij goed in lijn der verwachtingen loopt. Oranje en rood betekent dat je als expert achter blijft op je omzet. En tja, dat wordt dan weer een uitnodiging om op kantoor te komen voor de inmiddels bekende target-preek.

Maar als expert heb je geen invloed op je te behalen omzet. Harder werken gaat tenslotte niet. Het ziekteverzuim is al hoog. Zo extreem hoog zelfs, dat vorig jaar de “Commissie Werkdruk” in het leven is geroepen. De Arbeidsdienst heeft ook een verzuimcoach ingeschakeld. Deze moet het ziekteverzuim van dik 12 % onderzoeken en aanpakken.

Fysieke expertise voor € 30,-
Stichting Schadegarant betaalt bijvoorbeeld € 30,- exclusief BTW per fysieke opdracht (2016). In net 40 minuten moet de expert de opdracht binnenhalen, het schadeherstelbedrijf bezoeken, het voertuig ter plekke bekijken, de (administratieve) afwikkelingen bij bijvoorbeeld Total Loss, rapporteren, goedkeuren en afwikkelen. Het lijkt echter dat er voorbij gegaan wordt aan de huidige infrastructuur. Wat gebeurt er als een expert structureel zo’n 12 tot 16 opdrachten mee krijgt?
Wie maakt deze afspraken over de tarieven en kan hier nog wel goede kwaliteit voor geleverd worden?

Basis goed schadeherstel is een correcte schadecalculatie
De basis van een schadereparatie zoals ’t hoort, is immers een juiste schadecalculatie. De (technische) vakkennis en de reparatievoorschriften van Autofabrikanten zijn de basis voor een juiste vaststelling van een schade (calculatie). Calculaties opgesteld, waar samenwerkingsafspraken tussen schadeketens/individuele schadeherstelbedrijven met verzekeraars de basis zijn, leiden geregeld tot niet goed schadeherstel.

Laat het niet zover komen dat een reparatiebeslissing genomen wordt gebaseerd op wat wel en niet betaald wordt
Experts hebben een onpartijdige controlerende functie en moeten schadeherstelbedrijven scherp houden dat zij goed calculeren zoals het een vakman betaamd.
Hiervoor zijn gedragsregels opgesteld:
gedragscode Schade-expertise organisatie  (o.a. artikel 3.4 Integriteit en objectiviteit,
sub b en c)
gedragsregels bij expertise motorrijtuigen (o.a. artikel 2.b)
gedragsregels Nivre

Neem eens de tijd om de gedragscode en gedragsregels door te lezen en houdt deze in je achterhoofd bij een volgende schade die je afwikkelt.
De zorg om een voertuig weer veilig en betrouwbaar op de weg te krijgen ligt niet alleen bij schadeherstellers, maar ook bij verzekeraars en experts.