Tag Archief van: WOK

Focus waar je goed in bent, schadeherstel

Beste schadeherstellers,

Het begint erop te lijken dat je als schadehersteller steeds drukker bent met je facturen betaald te krijgen via de verzekeraars en tussenpersonen, dan met het daadwerkelijke schadeherstel. Steeds meer correspondentie heen en weer is nodig, ergernis. Je kunt bijna spreken van een ware ontmoedigingsstrijd. Als schadehersteller zit je natuurlijk hier uiteraard niet op te wachten.

Daarom is het belangrijk dat we één vuist blijven maken voor zaken waar  je als schadehersteller daadwerkelijk recht op hebt.
Denk hierbij aan expertisekosten, huur (inzet) vervangend vervoer, stallingskosten, e.d. Kosten die je moet maken om de schade van je klant te herstellen dan wel af te wikkelen, mogen door belast worden mits redelijk, onderbouwd en in opdracht klant.

Zorg dus altijd dat je een opdracht van de klant hebt, acte van sessie, en een getekende huurovereenkomst waarin duidelijk staat vermeld wat de dagprijs is voor de vervangende auto. Datum in, datum uit en km-standen vermelden bij in en uit.

Verder volgt hier nog een artikel uit het Burgerlijk Wetboek waar naar verwezen kan worden.

Nederlandse Wet, Artikel 6:96 Burgerlijk wetboek:
Wanneer u schade lijdt door een onrechtmatige daad (schuld) van een ander (veroorzaker), dan moet die veroorzaker ook de kosten betalen die u moet maken om uw schade te laten begroten (expertisekosten), én ter verkrijging van uw schade.

Als je met een expert discussie krijg over onderstaande punten, dan kun je verwijzen naar het studiemateriaal Nivre Expert hoofdstuk Materieel.

Als een expert, een verzekeraar of tussenpersoon een andere mening is toegedaan, verzoek dan om onderbouwing en verwijzing op grond waarvan zij afwijzen en dat zij dit per mail aan je  bevestigen en stuur dit door naar schade@jijbepaalt.nl.

Huur (inzet) van een vervangend voertuig bij autoschade:
Indien door een onrechtmatige daad van een ander (de veroorzaker),  jij als benadeelde je voertuig moet missen (door schade), dan mag een vervangend voertuig worden gehuurd. Uiteraard mag benadeelde dit op kosten van de veroorzaker van de onrechtmatige daad doen.

Het feit dat benadeelde vóór de schade een voertuig bezit, welke gerepareerd moet worden na het schadevoorval, is voldoende rechtvaardiging om tot de huur van een vervangende voertuig over te gaan.

Wel kan ter controle van het feit dat de huur nodig was, een kopie van de reparatienota opgevraagd worden. In principe mag de huurtermijn van het vervangend vervoer zich over de duur van de reparatie uitstrekken.

Huurtermijn (inzet) vervangend voertuig:
Benadeelde moet ten alle tijden de huurtermijn zoveel mogelijk beperken.

Als het voertuig reparabel is:

 • De dagen die nodig zijn geweest om een eventuele expertise te regelen en uit te voeren, mogen bij de reparatiedagen opgeteld worden.
 • Een schadehersteller kan soms in afwachting van de expert alvast beginnen met de reparatie. De vervangen onderdelen dienen dan bewaard te worden.
 • Als in de praktijk feestdagen vallen in de periode waarin de expertise en/of reparatie plaats vindt, verlengen deze dagen de huurtermijn. (mits niet rijdbaar en/of doorrijden technisch onverantwoord is) Deze verlenging kom voor rekening van de aansprakelijke partij!
 • Het aantal dagen dat aan de reparatie is verbonden, wordt in het expertiserapport door de schadehersteller vermeld. Dit is heel belangrijk bij het indienen van het schaderapport! Advies: vermeld datum in, datum uit en bijzonderheden desnoods in de voortekst.
 • Als het expertiserapport ontbreekt, wordt aan de hand van de factuur schadeherstel het aantal uren arbeidsloon berekend, waaruit blijkt hoe lang de reparatie heeft mogen duren.

Wanneer noodreparatie uitvoeren en mogen de kosten ingediend worden als noodreparatie:
Als in afwachting van de reparatie een noodreparatie mogelijk is, waardoor benadeelde toch tot de reparatie(datum) gebruik kan blijven maken van het beschadigde voertuig, dan maken de kosten van deze noodreparatie deel uit van de vergoeding die de aansprakelijke partij moet betalen. Duidelijk als noodreparatie opvoeren in de calculatie met totaalbedrag voor de noodreparatie.

Wat als de benodigde onderdelen niet direct beschikbaar zijn:
De benadeelde kan dit niet worden aangerekend, mits benadeelde het voertuig laat repareren bij een dealer/garage die het desbetreffende merk voert. Wordt het voertuig niet bij een merk gespecialiseerde reparateur hersteld, wordt het benadeelde tegengeworpen dat de onderdelen niet direct beschikbaar zijn.

Inzake bovenstaande gaan wij vragen stellen namens de schadeherstellers bij het Nivre.

Tot de tijd dat dit aangepast is, is het van essentieel belang de volgende stappen uit te voeren bij onderdelen welke in back-order of niet direct leverbaar zijn, en klant kan niet met de auto rijden.

 • De leverancier waar de originele onderdelen besteld zijn, per mail vragen waarom de onderdelen niet direct leverbaar zijn, en wanneer de verwachte leverdatum is. Dit dient per mail door de merkdealer of leverancier van originele onderdelen bevestigd worden.
 • Via de leverancier of dealer van de onderdelen vragen om schriftelijk bericht van de importeur van de merkonderdelen. In deze berichtgeving dient door de importeur informatie verstrekt te worden over de reden van niet verkrijgbaar zijn van de betreffende onderdelen.
  Vraag aan je leverancier deze bevestiging van importeur, eventueel via de merkdealer, aan je toe te mailen.

Wat als de auto een WOK-registratie heeft en er een keuring RDW moet plaatsvinden voordat auto weer de weg op mag:
Het RDW eist als er technische reparatie heeft plaats gevonden, soms een keuring van het voertuig, voordat deze weer de weg op mag. RDW informeert de eigenaar van de auto per brief als er een WOK op de auto is gezet.
De (wacht)termijn voor deze keuring, valt qua kosten vervangende auto, nog steeds voor kosten van de aansprakelijke partij, de veroorzaker.

Spelregels over termijn vervangend vervoer bij Total loss:

 • Op grond van het principe dat de concrete wachttermijn uitgangspunt is voor de duur van de vergoeding van autohuur, betekent dit dat de aansprakelijke partij gedurende de hele wachttermijn de autohuur moet vergoeden.
 • Voor een voertuig welke total loss is gereden, mag benadeelde een vervangend voertuig huren gedurende de periode die hiermee gepaard gaat qua wachttermijn.
 • Nieuwe voertuigen zijn nog wel eens niet direct leverbaar. Levertermijnen van 8 – 12 weken zijn geen uitzondering meer. Controle bij dealer/importeur kan opheldering leveren.
 • Na total loss schade is het de bedoeling dat benadeelde een gelijkwaardig voertuig terugkoopt. Wordt de wachttermijn langer omdat benadeelde een ander, duurder type voertuig aangeschaft, komt deze wachttijd niet voor rekening van de aansprakelijke partij.

Stallingskosten:
Bij schade of totaal verlies stallingskosten € 12,50 excl. BTW per dag (buiten).
Bij stalling binnen € 17,50 excl. BTW per dag.

Nogmaals:
Loop je bij een expert, verzekeraar of tussenpersoon tegen weerstand aan, omdat zij een andere mening zijn toegedaan, verzoek hun dan om je per mail in die zaak een goede en duidelijke onderbouwing en verwijzing op grond waarvan zij afwijzen toe te sturen.
Stuur deze mail naar schade@jijbepaalt.nl.

 

 

 

merkherkend vs merkerkend

2e Brainstormsessie Schadeherstel

Op 25 augustus heeft voor de tweede keer een brainstormsessie voor schadeherstel plaatsgevonden in Noordwijk. Tijdens deze sessie discussieert een kerngroep van partijen werkzaam of gelieerd aan de schadeherstelbranche over actuele zaken en pijnpunten.

HOE DRINGEN WE GEBRUIK GESTOLEN ONDERDELEN TERUG IN DE SCHADEHERSTELBRANCHE?
Deze vraag is niet simpel te beantwoorden en valt grofweg uiteen in twee verschillende onderwerpen:

1 – Ontbreken WOK-meldingen:
Van de jaarlijks 50.000 tot 60.000 WOK-waardige voertuigen krijgt slecht de 30% een WOK. Politie laat dit achterwege door andere prioriteitstellingen en/of onvoldoende kennis. Verzekeraars “vergeten” dit vanwege de daling van de verhandelwaarde en zijn gekleurd door het directe financiële belang. Door het ontbreken van een WOK-melding is er geen controle door de RDW na schadeherstel op de maten van de carrosserie (oorspronkelijke fabrieksgegevens), wieluitlijning en het mogelijk gebruik van gestolen onderdelen.

Oplossing:
Bergers zijn als 1e ter plaatse na een ongeval. Als bergers foto’s aan hun dossiers toevoegen die inzichtelijk zijn voor schadehersteller, expert en RDW, dan kan in gezamenlijkheid een evenwichtige afweging worden gemaakt of er wel een WOK op moet of niet. Leidraad moet altijd technisch zijn en niet financieel of schade versus dagwaarde.

2- Effecten schadesturing:
De onderlinge concurrentie tussen verzekeraars zet de relatie (lees tarieven) tussen verzekeraars en de schadeherstellers al jaren onder druk. Gevolg is dat verzekeraars en leasemaatschappijen afspraken maken met schadeketens over uurtarieven, kortingen, bonussen, schadelastgaranties en gratis services. Doe je niet mee? Dan krijg je geen werk meer. Gevolg de kwaliteitsnorm is veranderd van goed naar voldoende, magere voldoende tot zelfs slecht. Schadeherstellers die kwaliteit willen leveren en toch deelnemen aan schadesturing teren in op eigen vermogen of gaan zelfs failliet. Door margedruk en het gebruik van de “optimalisatieknop” in Audatex, wordt meer gerepareerd in plaats van vervangen. Om maar “uit het rood te blijven” worden gebruikte- of niet originele onderdelen gemonteerd of onderdelen met een duistere herkomst en als nieuwe geclaimd. Of er worden meer uren geclaimd ter compensatie van het veel te lage uurtarief.

Oplossing:
Rol verzekeraars moet zijn risicoafdekking en “de klant moet hersteld worden door de verzekeraar in zijn vermogenssituatie”. De eigenaar van het voertuig is je opdrachtgever. Schadeherstellers zijn de vakmensen voor het herstel en in het kader van de circulaire economie zou hergebruik van originele onderdelen (herleidbare herkomst) moeten worden gestimuleerd. Schadeherstellers dienen reparatiebeslissing te nemen op kennis gecombineerd met reparatieadviezen autofabrikant en niet op wat wel en niet betaald wordt. De Auto Schade Keuring (jijbepaalt.nl) gaat de klant de zekerheid geven dat zijn/haar voertuig goed en veilig hersteld is.

3 – BPM-korting import schadevoertuigen:
Elke schade op een geïmporteerd voertuig verlaagd de te betalen BPM (dagwaarde). Deze handel snijdt aan meerdere kanten: schadeauto’s kosten minder, BPM-korting drukt de prijs en het herstel met gestolen onderdelen geeft echt een “dikke kers op de taart” (Swalmen).

Oplossing:
BPM blijft een prikkel om te rommelen met de dagwaarde van een voertuig. Reden te meer voor de RDW om meer te weten te komen over de herkomst en het (schade)verleden van een voertuig in het buitenland. Nationaal moet de WOK-schadekeuring van RDW naar een hoger niveau. Afstemming noodzakelijk tussen RDW, Schadeherstelbranche, verzekeraars, autofabrikanten, etc.

Resumé: aanpak WOK-problematiek is geen wens, maar noodzaak!
Het achterwege blijven van WOK en de door de verzekeraars en leasemaatschappijen geïntroduceerde ‘gestuurde schadestroom’ leiden tot onveilige en slecht herstelde voertuigen, waarvan Swalmen (2016) een voorbeeld is.  Aanpak van deze problematiek is dus geen wens, maar een noodzaak. Brancheverenigingen moeten hierbij het voortouw nemen en zich niet alleen laten sturen door de financiële- maar ook door kwaliteits-, veiligheids- en morele aspecten.

Aanrijtijden bergers, een kwestie van leven/dood bij bepaalde ongevallen
Recentelijk heeft de plaatselijke politie Friesland nog haar bezorgdheid geuit over de gang van zaken in de bergingswereld, en dit kenbaar gemaakt bij de gemeente. Dit naar aanleiding van een recent ongeluk waarbij een auto te water is geraakt met 6 inzittenden. Langere aanrijtijden hebben ertoe geleid dat de berging later op gang is gekomen met alle gevolgen van dien.
Verzekeraars hebben de afgelopen jaren de bergingsgebieden centraal aanbesteed en verwachten van de bergingsbedrijven een collectie aanmelding. Hierdoor wordt gewerkt met te weinig bergers en is de aanrijtijd te lang. Identiek als in de schadesturing gaan volgens de aanwezigen de verzekeraars bepalen wie een auto mag bergen en tegen welke prijs.

AANSPRAKELIJKHEID EN KWALITEIT VAN SCHADEHERSTEL
Als laatste is gesproken over de kwaliteit, veiligheid en aansprakelijkheid van schadeherstel.  Na een schade moet een auto worden teruggebracht in de oorspronkelijke staat, maar door prijsdruk gebeurt dit vaak niet. Bij de volgende Brainstormsessie op vrijdag 24 november 2017, wordt onder andere gediscussieerd over de aansprakelijkstelling bij niet adequate reparatie. Hier zal ook de Auto Schade Keuring aan bod komen.